سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

گروه بندی
لیست کامل مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان (دارای پروانه اشتغال )
نام خانوادگی(Ascending)
نام(Ascending)
نام پدر(Ascending)
ش.پروانه اشتغال
تلفن همراه
گروه
اعتبار پروانه
پ . ط
پ . ن
پ . ا
عضو شهرستان
نوع فعاليت / کار
عضو دفتر
[Condition]
[Condition]
 
[Condition]
 
v
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
v
[Condition]
آب پیکرمحمد کاظمصفر0-33-300-0046709188626037عمران1396/08/10022دلیجاننظارت0
آباقری مرزیجرانیمحمودعبداله0-33-300-0061809181605487عمران1395/10/02022اراکنظارت0
آباییعزت الهمحمد ابراهیم0-33-320-0018009181614708عمران1396/07/27011اراکنظارت0
ابراهیم ابادیعلیاسداله0-33-320-001950918160025عمران1396/11/20011اراکمجری0
ابراهیم دوستروح الهحسینعلی0-33-300-0084409183651708عمران1395/03/06023خمیننظارت0
ابراهیم نژادمهدیمحمد0-33-500-0011709181663645برق1395/10/28330دلیجانطراحی و نظارت0
ابراهیمیابوالفضلخیراله0-33-400-0022209188613269مكانيك1393/12/29110اراکطراحی و نظارت26
ابراهیمیابوالفضللطف اله0-33-380-00271 عمران1394/06/01023دلیجاننظارت0
ابراهیمیاحسانعلی0-33-300-0114709188611164عمران1395/09/09033اراکمجری0
ابراهیمیامین فتاحمحمد0-33-300-0038009183613494عمران1396/05/16111اراکطراحی و مجری53
ابراهیمیبهنامجعفر0-33-400-0033409188604464مكانيك1396/02/15330اراکفقط طراحی52
ابراهیمیپریزادعلی اکبر0-33-120-0008609188664749معماري1396/05/16033دلیجاننظارت0
ابراهیمیحسنعلی0-33-340-0000109188615872عمران1395/12/03020اراکنظارت0
ابراهیمیحسنمحمد0-33-600-0001309183482544نقشه برداري1393/11/18110اراکطراحی و نظارت19
ابراهیمیحسینمحمدصفر0-33-600-0007809186029214نقشه برداري1396/09/09330اراکطراحی و نظارت0
ابراهیمیحشمت الهمحمد تقی0-33-410-0004009183611873مكانيك1395/11/15010اراکنظارت0
ابراهیمیحمیدرضانبات علی 0-33-500-0030209186203064برق1395/02/25330اراکنظارت0
ابراهیمیرسولغلامرضا0-33-410-0004609183159267مكانيك1396/10/20010اراکنظارت0
ابراهیمیرضاشعبانعلی0-33-360-0023509368610617عمران1396/03/18033مهاجراننظارت0
ابراهیمیغلامحسینعلی0-33-300-00872 عمران1392/12/12330ساوهنظارت0
ابراهیمیکاوهکاظم0-33-300-0116909188618218عمران1395/09/16033اراکمجری0
ابراهیمیلیلاغلامرضا0-33-510-0004709183640527برق1394/04/19030اراکنظارت0
ابراهیمیمجیدعباس0-33-300-0036709123379785عمران1396/09/12010دلیجاننظارت0
ابراهیمیمحمدعلی اکبر0-33-410-0020109183640091مكانيك1395/01/17030اراکنظارت0
ابراهیمیمحمد تقیعباس0-33-300-0034409188654281عمران1395/10/14111دلیجانطراحی و نظارت90
ابراهیمیمرتضیمحمد0-33-410-0006109122894901مكانيك1393/09/20030اراکنظارت0
ابراهیمیمرضیهابوالفضل0-33-120-0000209183660333معماري1394/08/07030دلیجاننظارت0
ابراهیمیمهدیحیدر0-33-300-0081609188664655عمران1394/07/03030اراکتعریف نشده0
ابراهیمی ساروقیسیده فاطمهسیدرضا0-33-300-0093009108062110عمران1396/10/08333اراکنظارت100
ابراهیمی عراقیحمیدناصر0-33-300-0074509183490582عمران1394/07/03020اراکنظارت0
ابراهیمی فخارامیرغلامرضا0-33-300-0052709183689453عمران1391/07/01020اراکتعریف نشده0
ابراهیمی قاسم آبادیسلمانعلیرضا0-33-410-0030309183623249مكانيك1396/04/10030اراکنظارت0
ابریشممحمدابراهیم0-33-380-0025709188489049عمران1396/12/16011اراکنظارت0
ابوالحسنیحمیدرضاعلی0-33-300-0101609183612527عمران1394/12/01030اراکنظارت0
ابوالحسنیسید حامدعبداله0-33-360-0023209183657434عمران1395/09/16033دلیجاننظارت0
ابوالحسنیعلیحجت اله0-33-300-0119509183646508عمران1396/03/24033اراکمجری0
ابوالقاسمیجوادمحمدكاظم0-33-500-0020609183613443برق1395/03/05320اراکنظارت0
ابوطالبیمحبوبهشکر ا...0-33-300-0086409184341608عمران1396/11/20323محلاتطراحی و مجری0
آبیار بهبهانینصرالهشیرخان0-33-310-0024009188641012عمران1395/10/03011اراکمجری0
اتابکیمهدیمحدحسن0-33-300-0134309183622338عمران1396/09/12030اراکنظارت0
آتشیانآرشابوالقاسم0-33-500-0026509188637587برق1396/04/02330اراکطراحی و نظارت122
اجاقیسید شهاب الدینسیدنورالدین0-33-410-0013409183607357مكانيك1395/02/23030اراکنظارت0
اجتهادیعلیرضاصمد0-33-530-0009009125557252برق1395/04/04330ساوهنظارت0
اجتهادیفرهنگمحمد جواد0-33-300-0064609123966365عمران1396/01/26222اراکطراحی و مجری39
احتشامیامیر بهادرمحمد مهدی0-33-300-0091409122371697عمران1393/08/20030اراکتعریف نشده0
احتشامی پورمحمدمحمد تقی0-33-500-0014509181612403برق1393/08/20030اراکمجری حقوقی0
احدیعباستوكل0-33-410-0008609183636897مكانيك1396/02/14020اراکنظارت0
احسانیانعلیرضاروح اله0-33-300-0033909183661729عمران1395/06/08211خمینطراحی و نظارت83
احمدلومحسنعلي0-33-300-0135209183679375عمران1396/09/24033اراکمجری0
احمدوندمحمدعلی محمد0-33-120-0007909353357273معماري1396/04/23033اراکنظارت0
احمدیابوذررضا0-33-100-0010009181690709معماري1395/06/05333خمینطراحی و نظارت0
احمدیاحمدابوطالب0-33-300-0021909181651318عمران1396/11/25112خمینطراحی و نظارت87
احمدیاحمدرضافرج اله0-33-300-0034709183616224عمران1395/12/12011اراکنظارت0
احمدیاکبرحسن 0-33-410-0005409188640017مكانيك1396/08/03020اراکنظارت0
احمدیحسامقدرت اله0-33-300-0065009181621275عمران1396/05/05022اراکمجری0
احمدیحسینمحمد0-33-300-0087909188483502عمران1395/10/21023اراکتعریف نشده0
احمدیحمیدعلی همت0-33-100-0004909189593661معماري1396/10/06223اراکفقط طراحی18
احمدیحمیدرضاغلامرضا0-33-410-0015909183664817مكانيك1392/12/27030خمیننظارت0
احمدیداوداكبر0-33-300-0069909122891271عمران1394/10/01020زرندیهنظارت0
احمدیداودحسین0-33-300-0124509120243752عمران1396/04/18033اراکمجری0
احمدیداودعباسعلی0-33-500-00098 برق1391/01/18330ساوهطراحی و نظارت0
احمدیرضامحمد0-33-500-0017709187571628برق1396/05/17320تفرشطراحی و نظارت0
احمدیسحرمحمد حسین0-33-600-0004609385549530نقشه برداري1394/05/01330اراکطراحی و نظارت50
احمدیسمانهفتح ا...0-33-100-0011509183615149معماري1395/09/16033اراکنظارت0
احمدیسودهعبدا...0-33-100-0012209183494084معماري1395/12/12300اراکفقط طراحی60
احمدیعباسعزت اله0-33-300-0048109181614619عمران1396/09/10011اراکنظارت0
احمدیفرهادحشمت اله0-33-300-0022109181621826عمران1394/03/07111اراکطراحی و مجری15
احمدیمجیدابوطالب0-33-300-0115909122159027عمران1395/09/16033خمیننظارت0
احمدیمجیداحمد0-33-530-0010509380976864برق1395/08/08030اراکنظارت0
احمدیمحمدغضنفر0-33-410-0023309371616886مكانيك1395/02/25030خمیننظارت0
احمدیمحمدرضااصغر0-33-400-0037109192279244مكانيك1395/09/09330دلیجانطراحی و نظارت0
احمدیمحمدرضانبی اله0-33-500-0014909183640796برق1396/09/23310اراکنظارت15
احمدیمحمودحسن0-33-300-0066409183638623عمران1396/09/12211اراکطراحی و مجری52
احمدیمسعودابوطالب0-33-300-0119109183693695عمران1396/03/18330خمینطراحی و نظارت0
احمدیمقدادجلیل0-33-120-0008709183639586معماري1396/05/16033اراکمجری حقوقی0
احمدیوحیدعلی همت0-33-300-0139909181632022عمران1397/01/29033اراکمجری0
احمدی اصلحمیدیعقوب0-33-300-0059209122586489عمران1395/11/29222اراکطراحی و مجری39
احمدی حصاردرهرضاحسن0-33-510-0003609183611136برق1395/03/21030اراکنظارت0
احمدی سارسرهادیحسن0-33-410-0028209309571346مكانيك1396/03/28030ساوهنظارت0
احمدی میر آبادیهاجرغلامرضا0-33-300-0089209133281033عمران1393/04/25033اراکنظارت0
احمریسمیراابراهیم0-33-500-0012909188603346برق1395/10/14320اراکنظارت0
احمریوحیدمحمدرضا0-33-300-0090909183673549عمران1393/11/10033اراکمجری0
احیاییمحمد ناصرمحمد ولی0-33-500-0004209123177233برق1394/07/25110اراکحقوقی انبوه ساز0
آخانیمجتبیمیرزاجان0-33-320-0015809181622249عمران1395/11/05011اراکنظارت0
اخگریمحمدمجتبی0-33-300-0127909188641095عمران1396/04/30030تفرشنظارت0
اخوانالهامسیف اله0-33-500-0027409127568573برق1396/04/19330زرندیهطراحی و نظارت0
اخوان بی طرفصباسعید0-33-100-0012509183495926معماري1396/02/30330اراکطراحی و نظارت102
اخوان بیطرفسعیدعلی0-33-320-0005309183631706عمران1395/08/05010اراکناظر/طراح حقوقی0
اخوان ملایریفرهادشكراله0-10-410-0007409121078699مكانيك1395/09/30010اراکنظارت0
اخوان ملایریمحمدرضامحمد حسین0-33-500-0011609125784191برق1392/12/12330اراکطراحی و نظارت26
آخوندزادهحسینخسرو0-33-300-0092309188640837عمران1396/09/05333اراکطراحی و مجری122
ادریسیمحمدایرج0-33-410-0012709183646599مكانيك1394/10/16020اراکنظارت0
ادریسی عراقیساسانمحمدجواد0-33-300-0132409185275821عمران1396/08/26033اراکمجری0
ادیبمهدیمحمدعلی0-33-300-0131709123145158عمران1396/05/15122اراکطراحی و مجری99
ادیبیانحسنمحمد حسین0-33-410-0007509186023285مكانيك1395/10/28020اراکنظارت0
ادیمیالمیراغلامعباس0-33-340-0001209183494458عمران1396/04/31030اراکحقوقی آزمایشگاه0
ادیمیامیراکبر0-33-300-0084809181610268عمران1395/09/15033اراکحقوقی انبوه ساز0
آذر پور سیاهکلیمنیژهحجت اله0-33-410-0025609113419461مكانيك1395/07/14030ساوهنظارت0
آذر پور سیاهکلیمهدیحجت اله0-33-410-0023709128555722مكانيك1395/03/26030ساوهنظارت0
آذربایجانیعلیمرتضی0-33-600-0004709123011215نقشه برداري1394/11/21330اراکطراحی و نظارت47
بعدی >Next242322212019181716151413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 24 (2343 items)
[Condition]ساختن فیلتر  ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: شرکت سامانه خط پویش
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: علیرضا کیا
برنامه نویسان: علیرضا کیا، احمد بادکوبه ای و رضوان خوردل