سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

گروه بندی
لیست کامل مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان (دارای پروانه اشتغال )
نام خانوادگی(Ascending)
نام(Ascending)
نام پدر(Ascending)
ش.پروانه اشتغال
گروه
اعتبار پروانه
پ . ط
پ . ن
پ . ا
عضو شهرستان
نوع فعاليت / کار
عضو دفتر
[Condition]
[Condition]
 
[Condition]
v
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
v
[Condition]
آب پیکرمحمد کاظمصفر0-33-300-00467عمران1396/08/10022دلیجاننظارت0
آباقری مرزیجرانیمحمودعبداله0-33-300-00618عمران1395/10/02022اراکنظارت0
آباییعزت الهمحمد ابراهیم0-33-320-00180عمران1396/07/27011اراکنظارت0
ابراهیم ابادیعلیاسداله0-33-320-00195عمران1396/11/20011اراکمجری0
ابراهیم دوستروح الهحسینعلی0-33-300-00844عمران1395/03/06023خمیننظارت0
ابراهیم نژادمهدیمحمد0-33-500-00117برق1395/10/28330دلیجانطراحی و نظارت0
ابراهيميسيدمحسنسيدعباس0-33-360-00264عمران1396/10/29033ساوهنظارت0
ابراهیمیابوالفضلخیراله0-33-400-00222مكانيك1396/11/01110اراکطراحی و نظارت26
ابراهیمیابوالفضللطف اله0-33-380-00271عمران1394/06/01023دلیجاننظارت0
ابراهیمیاحسانعلی0-33-300-01147عمران1395/09/09033اراکمجری0
ابراهیمیامین فتاحمحمد0-33-300-00380عمران1396/05/16111اراکطراحی و مجری53
ابراهیمیبهنامجعفر0-33-400-00334مكانيك1396/02/15330اراکفقط طراحی122
ابراهیمیپریزادعلی اکبر0-33-120-00086معماري1396/05/16033دلیجاننظارت0
ابراهیمیحسنعلی0-33-340-00001عمران1395/12/03020اراکنظارت0
ابراهیمیحسنمحمد0-33-600-00013نقشه برداري1397/04/14110اراکطراحی و نظارت19
ابراهیمیحسینمحمدصفر0-33-600-00078نقشه برداري1396/09/09330اراکطراحی و نظارت129
ابراهیمیحشمت الهمحمد تقی0-33-410-00040مكانيك1395/11/15011اراکمجری حقوقی0
ابراهیمیحمیدرضانبات علی 0-33-500-00302برق1395/02/25330اراکنظارت0
ابراهیمیرسولغلامرضا0-33-410-00046مكانيك1396/10/20010اراکنظارت0
ابراهیمیرضاشعبانعلی0-33-360-00235عمران1396/03/18033مهاجرانحقوقی آزمایشگاه0
ابراهیمیعلیرضاحمید0-33-300-01314عمران1397/03/28330دلیجانطراحی و نظارت0
ابراهیمیغلامحسینعلی0-33-300-00872عمران1397/03/07333ساوهنظارت0
ابراهیمیکاوهکاظم0-33-300-01169عمران1395/09/16033اراکمجری0
ابراهیمیلیلاغلامرضا0-33-510-00047برق1394/04/19030اراکنظارت0
ابراهیمیمجیدعباس0-33-300-00367عمران1396/09/12011دلیجاننظارت0
ابراهیمیمحمدعلی اکبر0-33-410-00201مكانيك1395/01/17030اراکنظارت0
ابراهیمیمحمد تقیعباس0-33-300-00344عمران1395/10/14111دلیجانطراحی و نظارت90
ابراهیمیمرتضیمحمد0-33-410-00061مكانيك1397/01/26030اراکنظارت0
ابراهیمیمرضیهابوالفضل0-33-120-00002معماري1394/08/07030دلیجاننظارت0
ابراهیمیمهدیحیدر0-33-300-00816عمران1394/07/03030اراکتعریف نشده0
ابراهیمی ساروقیسیده فاطمهسیدرضا0-33-300-00930عمران1396/10/08333اراکطراحی و نظارت100
ابراهیمی عراقیحمیدناصر0-33-300-00745عمران1394/07/03020اراکنظارت0
ابراهیمی فخارامیرغلامرضا0-33-300-00527عمران1391/07/01020اراکتعریف نشده0
ابراهیمی قاسم آبادیسلمانعلیرضا0-33-410-00303مكانيك1396/04/10030اراکنظارت0
ابریشممحمدابراهیم0-33-380-00257عمران1396/12/16011اراکنظارت0
ابوالحسنیحمیدرضاعلی0-33-300-01016عمران1394/12/01030اراکنظارت0
ابوالحسنیسید حامدعبداله0-33-360-00232عمران1395/09/16033دلیجاننظارت0
ابوالحسنیعلیحجت اله0-33-300-01195عمران1396/03/24033اراکمجری0
ابوالقاسمیجوادمحمدكاظم0-33-500-00206برق1395/03/05320اراکنظارت0
ابوطالبیابوالفضلخلیل0-33-300-01411عمران1397/02/27033اراکمجری0
ابوطالبیمحبوبهشکر ا...0-33-300-00864عمران1396/11/20323محلاتطراحی و مجری101
آبیار بهبهانینصرالهشیرخان0-33-310-00240عمران1395/10/03011اراکمجری0
اتابکیمهدیمحدحسن0-33-300-01343عمران1397/02/14033اراکنظارت0
آتش زبان اردوانغلامرضا0-33-300-01364عمران1396/10/27030خمیننظارت0
آتشیانآرشابوالقاسم0-33-500-00265برق1396/04/02330اراکطراحی و نظارت0
اجاقیسید شهاب الدینسیدنورالدین0-33-410-00134مكانيك1395/02/23030اراکنظارت0
اجتهادیعلیرضاصمد0-33-530-00090برق1395/04/04330ساوهنظارت0
اجتهادیفرهنگمحمد جواد0-33-300-00646عمران1396/01/26222اراکطراحی و مجری39
احتشامیامیر بهادرمحمد مهدی0-33-300-00914عمران1393/08/20030اراکتعریف نشده0
احتشامی پورمحمدمحمد تقی0-33-500-00145برق1393/08/20030اراکمجری حقوقی0
احدیعباستوكل0-33-410-00086مكانيك1396/02/14020اراکنظارت0
احسانیانعلیرضاروح اله0-33-300-00339عمران1395/06/08211خمینطراحی و نظارت115
احمدلومحسنعلي0-33-300-01352عمران1396/09/24033اراکمجری0
احمدوندمحمدعلی محمد0-33-120-00079معماري1396/04/23033اراکناظر/طراح حقوقی0
احمدیابوذررضا0-33-100-00100معماري1395/06/05333خمینطراحی و نظارت0
احمدیاحمدابوطالب0-33-300-00219عمران1396/11/25112خمینطراحی و نظارت87
احمدیاحمدرضافرج اله0-33-300-00347عمران1395/12/12011اراکنظارت0
احمدیاکبرحسن 0-33-410-00054مكانيك1396/08/03020اراکنظارت0
احمدیحسامقدرت اله0-33-300-00650عمران1396/05/05022اراکمجری0
احمدیحسینمحمد0-33-300-00879عمران1395/10/21023اراکتعریف نشده0
احمدیحمیدعلی همت0-33-100-00049معماري1396/10/06223اراکطراحی و نظارت18
احمدیحمیدرضاغلامرضا0-33-410-00159مكانيك1392/12/27030خمیننظارت0
احمدیداوداكبر0-33-300-00699عمران1394/10/01020زرندیهنظارت0
احمدیداودحسین0-33-300-01245عمران1396/04/18033اراکمجری0
احمدیداودعباسعلی0-33-500-00098برق1391/01/18330ساوهطراحی و نظارت0
احمدیرضامحمد0-33-500-00177برق1396/05/17320تفرشطراحی و نظارت0
احمدیسحرمحمد حسین0-33-600-00046نقشه برداري1394/05/01330اراکطراحی و نظارت129
احمدیسمانهفتح ا...0-33-100-00115معماري1395/09/16033اراکنظارت0
احمدیسودهعبدا...0-33-100-00122معماري1395/12/12300اراکفقط طراحی60
احمدیعباسعزت اله0-33-300-00481عمران1396/09/10011اراکنظارت0
احمدیفرهادحشمت اله0-33-300-00221عمران1394/03/07111اراکطراحی و مجری15
احمدیمجیدابوطالب0-33-300-01159عمران1395/09/16033خمیننظارت0
احمدیمجیداحمد0-33-530-00105برق1395/08/08030اراکنظارت0
احمدیمحمدغضنفر0-33-410-00233مكانيك1395/02/25030خمیننظارت0
احمدیمحمدرضااصغر0-33-400-00371مكانيك1395/09/09330دلیجانطراحی و نظارت0
احمدیمحمدرضانبی اله0-33-500-00149برق1396/09/23310اراکنظارت15
احمدیمحمودحسن0-33-300-00664عمران1396/09/12211اراکطراحی و مجری52
احمدیمسعودابوطالب0-33-300-01191عمران1396/03/18330خمینطراحی و نظارت0
احمدیمقدادجلیل0-33-120-00087معماري1396/05/16033اراکمجری حقوقی0
احمدیوحیدعلی همت0-33-300-01399عمران1397/01/29033اراکمجری0
احمدی اصلحمیدیعقوب0-33-300-00592عمران1395/11/29222اراکطراحی و مجری39
احمدی حصاردرهرضاحسن0-33-510-00036برق1395/03/21030اراکنظارت0
احمدی سارسرهادیحسن0-33-410-00282مكانيك1396/03/28030ساوهنظارت0
احمدی میر آبادیهاجرغلامرضا0-33-300-00892عمران1393/04/25033اراکنظارت0
احمریسمیراابراهیم0-33-500-00129برق1395/10/14320اراکنظارت0
احمریوحیدمحمدرضا0-33-300-00909عمران1396/09/05033اراکنظارت0
احیاییمحمد ناصرمحمد ولی0-33-500-00042برق1394/07/25110اراکحقوقی انبوه ساز0
آخانیمجتبیمیرزاجان0-33-320-00158عمران1395/11/05011اراکنظارت0
اخگریمحمدمجتبی0-33-300-01279عمران1396/04/30030تفرشنظارت0
اخوانالهامسیف اله0-33-500-00274برق1396/04/19330زرندیهطراحی و نظارت0
اخوان بی طرفصباسعید0-33-100-00125معماري1396/02/30330اراکطراحی و نظارت102
اخوان بیطرفسعیدعلی0-33-320-00053عمران1395/08/05010اراکناظر/طراح حقوقی0
اخوان ملایریفرهادشكراله0-10-410-00074مكانيك1395/09/30010اراکنظارت0
اخوان ملایریمحمدرضامحمد حسین0-33-500-00116برق1392/12/12330اراکطراحی و نظارت26
آخوندزادهحسینخسرو0-33-300-00923عمران1396/09/05333اراکطراحی و مجری122
ادریسیمحمدایرج0-33-410-00127مكانيك1394/10/16020اراکنظارت0
ادریسی عراقیساسانمحمدجواد0-33-300-01324عمران1396/08/26033اراکمجری0
ادیبمهدیمحمدعلی0-33-300-01317عمران1396/05/15122اراکطراحی و مجری99
ادیبیانحسنمحمد حسین0-33-410-00075مكانيك1395/10/28020اراکنظارت0
ادیمیالمیراغلامعباس0-33-340-00012عمران1396/04/31030اراکحقوقی آزمایشگاه0
بعدی >Next25242322212019181716151413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 25 (2445 items)
[Condition]ساختن فیلتر  ويرايش : 1393 نسخه 1393.12.23
پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: شرکت سامانه خط پویش
تحلیل، طراحی و پیاده سازی: علیرضا کیا
برنامه نویسان: علیرضا کیا، احمد بادکوبه ای و رضوان خوردل