سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي

گروه بندی
لیست کامل مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان (دارای پروانه اشتغال )
نام خانوادگی(Ascending)
نام(Ascending)
نام پدر(Ascending)
ش.پروانه اشتغال
تلفن همراه
گروه
اعتبار پروانه
پ . ط
پ . ن
عضو شهرستان
نوع فعاليت / کار
عضو دفتر
[Condition]
[Condition]
 
[Condition]
 
v
   
v
v
[Condition]
آب پیكرمحمد كاظمصفر0-33-300-0046709188626037عمران1390/06/3002آشتیاننظارت0
آباقری مرزیجرانیمحمودعبداله0-33-300-0061809181605487عمران1395/10/0202اراکنظارت0
آباییعزت الهمحمد ابراهیم0-33-320-0018009181614708عمران1393/08/2001اراکنظارت0
ابراهیم ابادیعلیاسداله0-33-320-001950918160025عمران1393/11/1502اراکمجری0
ابراهیم دوستروح الهحسینعلی0-33-300-0084409183651708عمران1391/12/2503خمیننظارت0
ابراهیم نژادمهدیمحمد0-33-500-0011709181663645برق1394/07/0632محلاتطراحی و نظارت101
ابراهیمیابوالفضلخیراله0-33-400-0022209188613269مكانيك1393/12/0111اراکطراحی و نظارت26
ابراهیمیابوالفضللطف اله0-33-380-00271 عمران1394/06/0102دلیجاننظارت0
ابراهیمیاحسانعلی0-33-300-0114709188611164عمران1395/09/0903فرمهیننظارت0
ابراهیمیامین فتاحمحمد0-33-300-0038009183613494عمران1393/06/2521اراکطراحی و مجری53
ابراهیمیبهنامجعفر0-33-400-0033409188604464مكانيك1393/02/3033اراکفقط طراحی52
ابراهیمیحسنعلی0-33-340-0000109188615872عمران1395/12/0302اراکنظارت0
ابراهیمیحسنمحمد0-33-600-0001309183482544نقشه برداري1393/11/1811اراکنظارت19
ابراهیمیحشمت الهمحمد تقی0-33-410-0004009183611873مكانيك1395/11/1501اراکنظارت0
ابراهیمیحمیدرضانبات علی 0-33-510-0005409186203064برق1395/02/2503اراکنظارت0
ابراهیمیرسولغلامرضا0-33-410-0004609183159267مكانيك1393/07/3002اراکنظارت0
ابراهیمیغلامحسینعلی0-33-300-00872 عمران1392/12/1233ساوهنظارت0
ابراهیمیلیلاغلامرضا0-33-510-0004709183640527برق1394/04/1903اراکنظارت0
ابراهیمیمجیدعباس0-33-300-0036709123379785عمران1393/07/3001دلیجاننظارت0
ابراهیمیمحمدعلی اکبر0-33-410-0020109183640091مكانيك1395/01/1703اراکنظارت0
ابراهیمیمحمد تقیعباس0-33-300-0034409188654281عمران1395/10/1412دلیجانطراحی و نظارت90
ابراهیمیمرتضیمحمد0-33-410-0006109122894901مكانيك1393/09/2003اراکنظارت0
ابراهیمیمرضیهابوالفضل0-33-120-0000209183660333معماري1394/08/0703دلیجاننظارت0
ابراهیمیمهدیحیدر0-33-300-0081609188664655عمران1394/07/0303اراکتعریف نشده0
ابراهیمی ساروقیسیده فاطمهسیدرضا0-33-300-0093009108062110عمران1393/10/1503اراکنظارت0
ابراهیمی عراقیحمیدناصر0-33-300-0074509183490582عمران1394/07/0302اراکنظارت0
ابراهیمی فخارامیرغلامرضا0-33-300-0052709183689453عمران1391/07/0102اراکتعریف نشده0
ابریشممحمدابراهیم0-33-380-0025709188489049عمران1390/10/1002اراکمجری0
ابوالحسنیحمیدرضاعلی0-33-300-0101609183612527عمران1394/12/0103اراکنظارت0
ابوالحسنیسید حامدعبداله0-33-360-0023209183657434عمران1395/09/1603دلیجاننظارت0
ابوالقاسمیجوادمحمدكاظم0-33-500-0020609183613443برق1395/03/0533اراکنظارت0
ابوطالبیمحبوبهشکر ا...0-33-300-0086409184341608عمران1392/10/2933محلاتمجری82
آبیار بهبهانینصرالهشیرخان0-33-310-0024009188641012عمران1395/10/0301اراکمجری0
اجاقیسید شهاب الدینسیدنورالدین0-33-410-0013409183607357مكانيك1395/02/2303اراکنظارت0
اجتهادیعلیرضاصمد0-33-530-0009009125557252برق1395/04/0433اراکنظارت0
اجتهادیفرهنگمحمد جواد0-33-300-0064609123966365عمران1392/12/2022اراکطراحی و مجری39
احتشامیامیر بهادرمحمد مهدی0-33-300-0091409122371697عمران1393/08/2003اراکتعریف نشده0
احتشامی پورمحمدمحمد تقی0-33-500-0014509181612403برق1393/08/2003اراکمجری حقوقی0
احدیعباستوكل0-33-410-0008609183636897مكانيك1393/01/2002اراکنظارت0
احسانیمنوچهرحسن0-33-300-0054809125156432عمران1393/08/2002دلیجاننظارت0
احسانیانعلیرضاروح اله0-33-300-0033909183661729عمران1395/06/0831خمینطراحی و نظارت83
احمدیابوذررضا0-33-100-0010009181690709معماري1395/06/0533خمینطراحی و نظارت0
احمدیاحمدابوطالب0-33-300-0021909181651318عمران1393/06/3022خمینطراحی و نظارت87
احمدیاحمدرضافرج اله0-33-300-0034709183616224عمران1395/12/1201اراکنظارت0
احمدیاكبرحسن 0-33-410-0005409188640017مكانيك1393/07/2002اراکنظارت0
احمدیحسامقدرت اله0-33-300-0065009181621275عمران1392/12/2002اراکمجری0
احمدیحسینمحمد0-33-300-0087909188483502عمران1395/10/2102اراکنظارت0
احمدیحمیدعلی همت0-33-100-0004909189593661معماري1393/09/0522اراکطراحی و نظارت18
احمدیحمیدرضاغلامرضا0-33-410-0015909183664817مكانيك1392/12/2703خمیننظارت0
احمدیداوداكبر0-33-300-0069909122891271عمران1394/10/0102ساوهنظارت0
احمدیداودعباسعلی0-33-500-00098 برق1391/01/1833ساوهطراحی و نظارت0
احمدیرضامحمد0-33-500-0017709911885771برق1393/06/2832تفرشطراحی و نظارت0
احمدیسحرمحمد حسین0-33-600-0004609385549530نقشه برداري1394/05/0133اراکنظارت50
احمدیسودهعبدا...0-33-100-0012209183494084معماري1395/12/1230اراکفقط طراحی0
احمدیعباسعزت اله0-33-300-0048109181614619عمران1393/04/1801اراکنظارت0
احمدیفرهادحشمت اله0-33-300-0022109181621826عمران1394/03/0711اراکطراحی و مجری15
احمدیمجیدابوطالب0-33-300-0115909122159027عمران1395/09/1603خمیننظارت0
احمدیمجیداحمد0-33-530-0010509380976864برق1395/08/0803اراکنظارت0
احمدیمحمدغضنفر0-33-410-0023309371616886مكانيك1395/02/2503خمیننظارت0
احمدیمحمدرضانبی اله0-33-500-0014909183640796برق1393/09/2031اراکنظارت15
احمدیمحمودحسن0-33-300-0066409183638623عمران1393/09/2022اراکطراحی و مجری52
احمدی اصلحمیدیعقوب0-33-300-0059209122586489عمران1395/11/2922اراکطراحی و مجری39
احمدی حصاردرهرضاحسن0-33-510-0003609183611136برق1395/03/2103اراکنظارت0
احمدی میر آبادیهاجرغلامرضا0-33-300-0089209133281033عمران1393/04/2503اراکنظارت0
احمریسمیراابراهیم0-33-500-0012909188603346برق1392/10/1032اراکنظارت0
احمریوحیدمحمدرضا0-33-300-0090909183673549عمران1393/08/1003اراکمجری0
احیاییمحمد ناصرمحمد ولی0-33-500-0004209123177233برق1394/07/2511اراکتعریف نشده0
آخانیمجتبیمیرزاجان0-33-320-0015809181622249عمران1395/11/0501اراکنظارت0
اخوان بیطرفسعیدعلی0-33-320-0005309183631706عمران1395/08/0501اراکمجری حقوقی0
اخوان ملایریفرهادشكراله0-10-410-0007409121078699مكانيك1395/09/3003اراکنظارت0
اخوان ملایریمحمدرضامحمد حسین0-33-500-0011609125784191برق1392/12/1233اراکطراحی و نظارت26
آخوندزادهحسینخسرو0-33-300-0092309188640837عمران1393/09/0903اراکمجری0
ادریسیمحمدایرج0-33-410-0012709183646599مكانيك1394/10/1603اراکنظارت0
ادیبیانحسنمحمد حسین0-33-410-0007509186023285مكانيك1395/10/2802اراکنظارت0
ادیمیامیراکبر0-33-300-0084809181610268عمران1395/09/1503سنجاننظارت0
آذر پور سیاهکلیمنیژهحجت اله0-33-410-0025609113419461مكانيك1395/07/1403ساوهنظارت0
آذر پور سیاهکلیمهدیحجت اله0-33-410-0023709128555722مكانيك1395/03/2603ساوهنظارت0
آذرباشیآیهعبدالرضا0-33-100-0007709359586113معماري1393/05/2533اراکطراحی و نظارت21
آذربایجانیعلیمرتضی0-33-600-0004709123011215نقشه برداري1394/11/2133اراکطراحی و نظارت47
آذریشیماعلی اكبر0-33-400-0030409188619975مكانيك1394/06/1822اراکطراحی و نظارت57
ارباب زادهحمیدجعفر0-33-410-0018109183674306مكانيك1394/11/1203اراکنظارت0
ارجلومحمدرضااسداله0-33-100-0004109188493709معماري1392/09/0622اراکطراحی و نظارت58
ارجلومعصومهاسداله0-33-100-0005709183482640معماري1394/01/2933اراکطراحی و نظارت58
اردیبهشتیحامدمحمد0-33-300-0063209188638436عمران1395/08/2502اراکنظارت0
آرشبيكيحسين0-33-300-00545 عمران1391/04/0402دلیجاننظارت0
آرضائیعلیمرتضی0-33-300-00902 عمران1393/05/2533محلاتمجری0
ارفعیمحمدعلی0-33-300-0074909124551251عمران1394/07/1502ساوهنظارت0
آرینمصطفیعلی اكبر0-33-300-0062909183637989عمران1395/12/2002اراکنظارت0
آسترکیحبیب ا..امید علی0-33-380-0029009189569158عمران1394/04/2003اراکمجری0
اسدمحسنابوالفضل0-33-300-0071409121556246عمران1393/08/0803ساوهنظارت0
اسدیابوالفضلتقی1-33-300-00174 عمران 00اراکتعریف نشده0
اسدیابوالفضلحسین0-33-410-0000509181623279مكانيك1392/11/2801اراکتعریف نشده0
اسدیاحمدابوالقاسم0-33-300-0071909394845990عمران1390/07/1603اراکتعریف نشده0
اسدیاحمدقدرت اله0-33-400-0024409183631644مكانيك1393/07/2011اراکطراحی و نظارت102
اسدیپیامعلیرضا0-33-300-0100509183634377عمران 00شازندنظارت0
اسدیحسیناسداله0-33-500-0015309183689446برق1394/01/2232اراکطراحی و نظارت50
اسدیحسینحیدرعلی0-33-300-0025809183616065عمران1394/10/1011اراکطراحی و مجری65
اسدیعلیمحمد0-33-100-0004209183481347معماري1395/09/0922اراکطراحی و نظارت49
اسدیمحمودمحمد0-33-300-0102409359186161عمران1394/12/1603فرمهیننظارت0
اسدیمهبدمحمود0-33-300-0091009188669343عمران1393/08/1003محلاتنظارت0
بعدی >Next2019181716151413121110987654321Prev< قبلیPage 1 of 20 (1937 items)
[Condition]ساختن فیلتر  ويرايش : 1392 نسخه 1392.8.07
پورتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
مجری: شرکت سامانه خط پویش
طراحی و اجرا: علیرضا کیا
کد نویسی: علیرضا کیا، احمد بادکوبه ای و رضوان خوردل